Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Fatmanur Etili

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Waheed in lord’s robes - Liu Xiaodong (2011)

Çeşitliliğin, rekabetin, küreselleşmenin, işten ayrılmaların arttığı günümüz dünyasında kurumlar rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor. Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini arttırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında kendilerini daha iyi hissediyorlar ve örgütün amaçlarına daha kolay ulaşabilmesine katkı sağlıyorlar. Kurumlar, varlıklarını ve çalışanlarını en efektif bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda stratejiler geliştiriyorlar ve bu stratejilerin en önemli bileşenlerinden biri, çalışanların motivasyonunun yüksek olması.


İş motivasyonu, çalışanların performansı üzerinde belirleyici bir rol oynayıp çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini etkiliyor. Motivasyonu yüksek çalışanlar, görevlerini yerine getirme ve şirkete katkı sağlama konusunda istekli oluyor. Belirlenen hedeflerin ve hedefe ulaşma çabalarının farkında olup daha az baskı hissediyor ve işlerini daha çok seviyorlar. İşlerini yapmaktan keyif alan çalışanlar, yüksek düzeyde üretkenlik gösteriyorlar.

Örgütün ve çalışanların ortak amaçlar doğrultusunda uyum içerisinde gösterdikleri çabalardan doğan duygusal ilişki örgütsel bağlılık olarak tanımlanıyor. Bu nedenle örgütsel bağlılığın özü, duygusal bağlılık olarak ifade ediliyor.

Örgütsel Bağlılık Türleri

İşletmeler rekabet avantajını sürdürebilmek amacıyla potansiyel beceri ve yeteneklere sahip çalışanları kendilerine çekmeye, geliştirmeye ve kurumda tutmaya çalışıyorlar. Modern dünyanın getirdiği hızlı değişim, sürekli küreselleşme, artan rekabet ve yeni kuşakların gelişi gibi faktörler örgütlerin çalışan bağlılığına odaklamalarını sağlıyor. Çalışan bağlılığı genellikle çalışanların duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak şirkete yatırım yaparak organizasyonun hedeflerine ulaşmasına odaklanması olarak tanımlanıyor.

  • Devam Bağlılığı: Çalışanların olası fayda ve zararı değerlendirmeleri ve kurumdan ayrılmalarının olumsuz sonuçlarının daha yüksek olmasına karar vermeleri sebebiyle bulundukları kurumda kalmaya devam etmelerine deniyor. Bu çalışanlar, örgütün sunduğu imkanlar kendi beklentilerini karşıladığı ölçüde kuruma katkı sağlıyorlar.
  • Normatif Bağlılık: Sorumluluk, erdemlilik ve ahlaki duygular gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenlerden dolayı çalışan örgütte kalmayı bir görev ve zorunluluk olarak görüyor.
  • Duygusal Bağlılık: Bu bağlılık türü, çalışan kimliği ile örgüt kimliğinin uyum içinde olması sonucunda çalışanların organizasyonda kalmak istemeleri olarak tanımlanıyor. Örgüte duygusal bağlılığı olan kişiler, örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarıymış gibi benimseyip bu hedefleri gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak çaba gösteriyorlar. Bu çalışanlar, örgütün başarısı ya da başarısızlığını kendi başarı ya da başarısızlığı olarak görüyor.
Duygusal Bağlılığın Oluşması için Ne Gerekir?

Araştırmalar duygusal bağlılığın, örgütsel bağlılığın kalıcı, temel ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Duygusal bağlılık ile işten ayrılma, devir oranı hızı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve stres arasında bir ilişki bulunuyor. Bu durum işletmeleri olumsuz olarak etkilediği için işletmeler duygusal bağlılığı nasıl geliştireceklerine odaklanıyor. Kurumlar çalışanlarının işletmeye olan duygusal bağlılıklarını geliştirmek amacıyla aşağıda listelenmiş olan temel prensipleri sıralıyor:

  • İş deneyimleri: Araştırmalar, insan kaynakları departmanlarının örgüt çalışanlarının duygusal bağlılığını geliştirmek üzere yaptığı çalışmaların, örgüt çalışanları arasında olumlu ilişkilerin oluşmasına katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu uygulamalar doğrultusunda çalışanların örgüte yönelik tutumlarının olumlu yönde şekillenebileceği ortaya konuyor.
  • Algılanan örgütsel destek: Örgütsel destek, çalışanların iş yerindeki refah düzeyini arttırıcı eylemlerin bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, örgütsel uygulamaların çalışanların algısında ve duygusal bağlılık seviyeleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Birçok araştırma, örgüt tarafından desteklendiğini hisseden çalışanların örgüte duygusal bağlılık geliştirdiğini gösteriyor.
  • Güven: Örgüt içerisindeki güven, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkiliyor. Duygusal bağlılığın gelişimini desteklemek amacıyla işletmeler aşağıdan yukarıya dikey yönlü olarak güven duygusunun geliştirilmesine yönelik aksiyonlar alıyorlar.
Duygusal Bağlılığın Temel Sonuçları

Çalışanların organizasyonlarına olan duygusal bağlılık seviyeleri düzeyleri düşük ya da yüksek olabiliyor ve buna bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor:

  1. Bir işletmede çalışan bağlılığı yüksek olduğunda çalışanların işten ayrılma olasılıkları düşük oluyor. Bununla birlikte, örgüte olan duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik daha istekli oluyorlar.
  2. Araştırmalar sonucunda duygusal bağlılığın çalışan devamsızlığını öngören temel faktörlerden biri olduğu görülüyor. Dolayısıyla çalışanın örgüte olan duygusal bağlılığı arttıkça devamsızlığı azalıyor.
  3. Örgütsel vatandaşlık, çalışanların belirlenmiş iş tanım ve rollerinin ötesinde örgüte katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak gösterdikleri davranış ve çabaların bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, duygusal bağlılık ile sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koyuyor.
  4. Stres: Araştırmalar, duygusal bağlılığın çalışma ortamındaki stres üzerinde düzenleyici bir rolü olduğunu gösteriyor. Duygusal bağlılığın geliştiği işletmelerde çalışanlar daha az stres ve duygusal tükenmişlik hissediyor.
Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini artırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığıdır. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında örgütler amaçlarına daha kolay ulaşabilir. Duygusal-örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, daha üretken ve verimli olur ve bu kişilerin işten ayrılma olasılıkları düşük olur. Bunun nedeni bu çalışanların, güçlü bir kalma arzusuyla örgütün hedefi uğruna fedakarlık yapmaya istekli olmalarıdır.

[1] Salleh, S. M., Zahari, A. S. M., Said, N. S. M., & Ali, S. R. O. (2016). The influence of work motivation on organizational commitment in the workplace.Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,6(58), 139-143.
[2] Westover, J. H., Westover, A. R., & Westover, L. A. (2010). Enhancing long‐term worker productivity and performance: The connection of key work domains to job satisfaction and organizational commitment.International Journal of Productivity and Performance Management.
[3] Phipps, S. T., Prieto, L. C., & Ndinguri, E. N. (2013). Understanding the impact of employee involvement on organizational productivity: The moderating role of organizational commitment.Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 17 (2), 107.
[4] Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89.

Benzer yazılar

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Çocuklarla Cinsellik Hakkında Konuşmak

Cinsellik çoğu insana göre konuşulması zor bir konu. Hele de karşınızdaki zor sorular soran bir çocuksa… Peki ya bu durumu nasıl yönetmeli?

Bir Dargın Bir Barışık: Gelgitli İlişkiler

Bir gün harika, ertesi gün toksik... Gelgitli ilişkilerin bir günü diğerine uymuyor. Bu ilişkiler partnerlere büyük zarar verebiliyor.

İş Yerinde Stresle Nasıl Baş Ederiz?

Stres hayatın her alanı gibi iş hayatını deneyimleme şeklimizi de belirleyen bir duygudur. İş hayatında stresle nasıl mücadele edebiliriz?

İlişkilerde Bağlılık

İlişkilerin heyecan dolu tutulma dönemi bittikten sonra devam etmesini etkileyen en önemli iki faktörden biri olan bağlılık nasıl kurulur?

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Bir İlişkiyi Sağlıklı Kılan 6 Unsur

Deli divane aşık olmak, bütün günü birlikte geçirmek, her şeyi açık açık konuşabilmek, hiç kavga etmemek… Bir ilişkiyi sağlıklı kılan nedir?

Ya partnerimle sevgimizi farklı şekilde gösteriyorsak?

Sevgimizi göstermenin tek bir yolu olmak zorunda mı? Yoksa herkes aşkını nasıl isterse öyle mi yaşar? Peki bunların ilişkimize etkisi ne?

Online dating bağlılık seviyesini etkiler mi?

Online dating uygulamaları aracılığıyla kurduğumuz ilişkiler, gerçek hayatta tanışıp başladığımız ilişkilerden farklı mıdır?

Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin 4 Yolu

Sosyal izolasyon koronavirüsten korusa da psikolojik zararlar yarattıyor. Yalnızlıktan korunmak için deneyebileceğimiz farklı yollar var.

Farkındalık Meditasyonu Liderlik Becerilerine Nasıl Katkı Sağlar?

Son yıllarda oldukça popülerleşen farkındalık meditasyonu liderlik becerilerimizi geliştirmek konusunda da yardımcı olabilir!

Hatalarımızı Kabul Etmek Bizi Nasıl Etkiliyor?

Tartışma içerisinde hatalarımızı kabul etmek hep kolay olmuyor, bu yazımızdaki yöntemler bunu sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlayabilir.

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

İş Yerinde Olumsuz Duygularla Nasıl Başa Çıkabiliriz?

Kimi zaman başkalarının neşesinden olumlu etkilenirken kimi zaman öfke ve üzüntülerinden olumsuz etkilenebiliriz. Bu durumlarda ne yapmalı?

İş Yerinde Tükenmişliğe Neler Sebep Olur ve Bunlarla Nasıl Baş Edilir?

Tükenmişlik hissedenler işlerinden keyif almıyor, takdir gördüklerini hissetmiyor ve sürekli yorgun hissediyorlar. İşte baş etme yolları…

İş Yerinde Yalnız Hissetmenin Etkileri

İş yerinde yalnız hissediyor olmanız hem zihninize hem de performansınıza kötü gelebilir. İhtiyacınız olan şey ise duygusal destek!

İletişimi Kesmek Problemleri Çözer Mi?

Partnerinizle konuşmayarak onu cezalandırmaya çalıştığınız oldu mu? Sessiz muamele, partnere ve ilişkiye ciddi zararlar veriyor.

İş Yerindeki Potansiyel Arkadaşlar Çalışan Bağlılığını ve Tatminini Nasıl Etkiliyor?

Sosyallikten uzak işler 21. yüzyılda artık pek de tercih edilmiyor. Çünkü çalışan bağlılığı ve memnuniyeti bundan etkileniyor.

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 1

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temsil imkanı sağlansa bile kadınlar sorunlarla karşılaşıyorlar.

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 2

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği bulunması, çeşitliliğin getirdiği bazı avantajları engelliyor. İşte bu avantajlardan birkaçı!

İlişkinizde Fedakarlık Yapmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 6 Soru

İlişkinizde hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz, neler sizin için kırmızı çizgi? Alma-verme dengesini anlamak için buyrun yazımıza!

Evrimsel Bakış Açısıyla Arkadaşlık

Arkadaşlarımız seçtiğimiz kardeşlerimiz olabiliyorsa ne mutlu bize! Bu yazımızda arkadaş edinmeyi ve arkadaşlık sürdürmeyi inceliyoruz.

Sosyal Medya ve İş Yerindeki Üretkenlik

Sosyal medyanın hayatımıza girmesi bütün sosyal ilişkilerimizi etkilediği gibi iş yapma deneyimimizi de derinden etkiliyor.

Toplantıların Verimini Artırmak İçin 5 Öneri

Bir ofiste çalıştıysanız mutlaka "bitse de gitsek" dediğiniz bir toplantı olmuştur. Toplantıları verimli hale getirmek için ne yapılabilir?

Uzak Mesafede Çalışan Takımınızı Nasıl Motive Edebilirsiniz?

Uzak mesafeden çalışan bir takımınız varsa, onları motive etmenizde yardımcı olacak öneriler için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yaptığımız İş ile Neden Bağ Kuramıyoruz?

Zor bir dönemden geçmek, işimizin beklentilerimizle uyuşmaması, finansal zorluklar gibi faktörler işimizle olan bağımızı zedeleyebiliyor.

Babalar Çocukları İçin Ne Yapabilir?

Anneler bir şekilde annelik sürecine daha çabuk adapte olurken babalar bu sürece alışmak için ne yapmalı? İşte yeni babalara tavsiyeler!

Eşcinsel İlişkilerde Dinamikler

Sanılanın aksine eşcinsel ilişkilerin dinamikleri heteroseksüel ilişkilerden pek de farklı değil. Peki bu konudaki araştırmalar ne söylüyor?

Aynı Anda Birden Çok Kişiye Aşık Olmak Mümkün Mü?

İnsan aynı anda birden çok kişiye aşık olabilir mi? Çok tartışılan bu sorunun cevabına yazımızdan ulaşabilir, çok aşlılık kavramıyla tanışabilirsiniz!

Karantina Sürecini Partnerden Ayrı Geçirmek

Pandeminin getirdiği kaygı ve stresin üstüne bir de partnerinizden mi ayrısınız? İlişkinizi olumlu bir şekilde sürdürmeniz için öneriler hazırladık.

"Seni Seviyorum" Cümlesi Ne Anlama Geliyor?

Seni seviyorum cümlesinin ne zaman ve nasıl söylendiği önemli olabiliyor. Birine seni seviyorum demek ne anlama geliyor, sevdiğimiz şey tam olarak ne?

Partner ile Açık İletişim Kurmak

Partnerinizle bazı konuları konuşmaktan kaçındığınızı ya da konuşmayı ertelediğinizi hissediyor musunuz? Çözümü yazımızda bulabilirsiniz.

İş yeri arkadaşlıkları başarımızla yakından ilişkili.

Sabah evden işe giderken keyif almak mümkün mü? İş arkadaşlarınızı sevmiyorsanız cevabı tabii ki hayır! Peki ya çok sevdiğiniz bir ekibiniz varsa?

Kısa Süreli Ayrılıklar Bizi Nasıl Etkiliyor?

Çiftlerin partnerlerinden kısa süreli de olsa ayrı kalmaları birçok psikolojik ve fizyolojik değişim yaşamalarına sebep oluyor.

Romantik İlişkilerde Güven

İlişkilerin olmazsa olmazlarından birisi: güven. Yazımızda romantik ilişkilerde güvenin gelişiminden ve zedelenme sürecinden bahsediyoruz.

Stres İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor?

Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen stresle başa çıkmak zor olabiliyor. Bu durumun ilişkilerimizi etkilemesi ise kaçınılmaz oluyor.

Romantik İlişkilerde Tartışma ve Sonrası

Tartışmaların ardından yaşanan uzun gerginliklere birçoğumuz aşinayız. Peki tartışma sonrasında ilişkimizi iyileştirmek için ne yapmalıyız?

Tartışmalar Ne Zaman Bir Sorun Haline Geliyor?

"Amaan, tartışma dediğin ilişkinin tuzu biberi." Peki ya tuzu biberi fazla kaçırırsak neler olur? Nedir bu işin doğru yöntemi?

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Yabancılarla kısa etkileşimler bile bize iyi geliyor.

Her sabah kahve aldığınız cafede birileriyle sohbet etmek ya da hiç tanımadığınız birine selam vermek gününüzü güzelleştirebilir desek?

Sosyal kaygı bozukluğu iletişim kurmayı nasıl etkiler?

Sosyal kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, başkalarıyla olan iletişimlerinde problemler yaşayabiliyorlar. Peki nasıl ve neden?

Sosyal medyadaki çekici adaylar ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Sosyal medya alternatif partnerlerin varlığını kimi zaman adeta gözümüze sokuyor. Peki bu durum ilişkimizi nasıl etkiliyor?

Arabadaki tartışmalar kazalara yol açabiliyor.

Daha önce hiç arabadayken yanınızdaki kişiyle tartışmaya başladınız mı? Peki bu durumun kazaları artırabileceğini biliyor muydunuz?

Çocuk İstismarı - Yanlış Bilinenler

Çocukların istismara maruz kaldıkları nasıl anlaşılır? Çocuğun bu duruma ve onu taciz eden kişiye tepkisi ne olur? İşte yanlış bilinenler!

Mesajlaşırken neler söylenmemeli?

Mesaj ve yüz yüze konuşma arasında iletişimi ciddi şekilde etkileyen farklar bulunuyor. Peki bu farklar neler ve nelere dikkat etmeliyiz?

Otizm Spektrum Bozukluğu Bağlanmaya Engel mi?

Otizmin sosyal ilişki kurmakta bazı zorluklara sebep olduğunu biliyoruz. Peki bu, otizmli bireylerin bağ kuramayacağı anlamına mı geliyor?

Yeni Doğan Bebeklerde Dil ve Bilişsel Gelişim

İlk üç yıl bebeklerde dil gelişimi için çok önemli. Peki, yenidoğanlar ve bebekler konuşma ve dil becerilerini nasıl kazanıyorlar?

Bebeklerin Sosyo-Duygusal ve Fiziksel Gelişimi

Bebeğinizin ilk kez ne zaman gülümsediğini hatırlıyor musunuz? Bu yazımızda bebeklerin ay ay duygusal ve fiziksel gelişimlerini inceliyoruz!

İş Yerindeki Zorbayı Tanımak ve Onunla Baş Etmek

İş yerindeki zorbayı tanımak ve bu konuda bir çözüm üretmek için uzmanlar tarafından önerilen Y.A.S.A. adımları nelerden oluşuyor?

İş Hayatında Toksik İlişkiler - The Assistant Filmi

İş hayatı toksik ilişkiler barındırabiliyor ve bu ilişkiler bize kendimizi sorgulatabiliyor.

Hayvan şiddetine Tanık Olan Çocukla Nasıl Konuşmalıyız?

Bir hayvanın şiddete maruz kaldığına tanık olan çocuk bu durumdan nasıl etkilenir? Peki ya çocukla nasıl iletişim kurulmalı?

Doğal Afet Sonrası Çocuklarla İletişim

Doğal afetler çocuklar için anlamlandıramadıkları bir deneyim olabiliyor. Peki bu konuyu ele alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

İş Yerinde Öz Saygı

İş yerinde öz saygımıza tehdit oluşturabilecek birçok durumla karşılaşsak da öz saygımızı güçlendirebileceğimiz stratejiler bulunuyor!

İşten Ayrıldım! Bununla Nasıl Başa Çıkacağım?

İşten ayrılmak da bir kayıp. Bu yüzden olumsuz duygular hissetmemiz çok doğal. İşte bu süreci kolaylaştırmak için yapılabilecekler!

Karantina Sonrası İş Yerine Dönmeye Kendimizi Hazırlamak

Pandeminin etkisi giderek azalıyor. Fakat iş yerine yeniden dönme fikri kaygı uyandırıcı olabiliyor. Bu kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

İş Yerinde Kültürel Çeşitlilik

Şirketler çalışanlarına kültürel çeşitliliğin ve eşitliğin olduğu çalışma ortamları sağlamalı. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar neler?

Bağlanma Stilleri İş Hayatında Kendini Nasıl Gösteriyor?

Genellikle ebeveyn ilişkileri ve romantik ilişkiler bağlamında incelediğimiz bağlanma stillerinin iş hayatına yansımaları nasıl oluyor?

Fedakarlık Yapmanın İlişkiye Etkileri

Fedakarlık yapmak, ilişkide önemsediğimiz ve aradığımız davranışlardan biri olsa da fedakarlığın ilişkiye iyi gelmesi belli faktörlere bağlı.

Çalışan Bağlılığını Artırmanın 7 Yolu

Bağlılığı fazla olan kişiler, işlerinde daha mutlu ve üretken oluyorlar. Yöneticiler çalışan bağlılığını artırmak için neler yapabilirler?

İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

İşe alım süreçlerini farklı gruplar için daha adil kılmak ve daha kapsayıcı bir çalışma alanı oluşturmak için yöneticiler neler yapabilir?

Profesyonel İş Yaşamına Dair 3 Film

Profesyonel hayat hayatımızı yakından etkiliyor. İş yaşamındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini konu alan 3 farklı film!

Ebeveynlerimizden Sürekli Duyduğumuz 6 Cümle

Zihnimize ebeveynlerimizin sesiyle kazınan bazı cümleler var. O cümlelerden altısını seçtik. Bakalım aralarında size de tanıdık gelenler var mı?

Mutsuz Olmanıza Rağmen İşinizi Neden Bırakmıyorsunuz?

Her sabah işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyor, pazartesi günlerinden nefret mi ediyorsunuz? İşten ayrılmanın neden zor olduğu üzerine bir yazı hazırladık.

İnsan Cinselliğinin Temel Parçalarından Biri: Cinsel Fanteziler

Fanteziler, cinselliğin gerçek fakat bir o kadar da konuşulmayan tarafı. Bu konudaki soru işaretlerinizi giderecek bir yazı hazırladık.

İş Arkadaşları Arasındaki Güven Olgusu

Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz iş yerinde güven duygusunun olup olmaması, kurduğumuz ilişkileri, performansımızı ve bağlılığımızı etkiliyor.

Romantik İlişkilerdeki 10 Duygusal İhtiyacımız

Romantik ilişkilerimizde genellikle karşılanmasını beklediğimiz 10 duygusal ihtiyacı açıkladık. Siz bir ilişkiden neler beklersiniz?

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

Yanıldığımız 7 Durum

Başkalarının duygu ve düşüncelerini okumakta çoğu zaman düşündüğümüz kadar iyi değiliz. İşte sosyal etkileşimleri karmaşık bir labirent haline getirebilecek en yaygın düşünce hatalarından bazıları.

Utangaç Çocukların Arkadaş Edinmesi

Utangaç çocuklar, arkadaş edinmek konusunda sorun yaşayabiliyor. Peki ebeveynler çocuklarına bu konuda nasıl yardımcı olabilirler?

İş Yerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Takıntılı düşünceleriniz, tekrar tekrar kontrol ettiğiniz işler veya ritüelleriniz iş hayatınızda büyük problemler yaşamanıza sebep oluyor mu?

Ait Hissetmenin Özlemini Duyuyor Musunuz?

Ait olma hissine, sahip olduğumuz her ilişki içinde ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazımızda aidiyet hissinin yaşamımızdaki yerinden bahsediyoruz.

Aşkın Tanımını Yapmak Mümkün mü?

Kavuşmak, kavuşamamak, birlikte olup bütün dünyaya meydan okumak… Sizce aşk nedir? Böylesine karmaşık bir deneyimin tanımı yapılabilir mi?

Sağlıklı Tartışmanın İpuçları

Biriyle tartışıyor olmak sizin için olumsuz bir deneyim mi? Oysa sağlıklı tartışmak da mümkün!

İlişkinin Ana Kuralları

İlişkinizde partnerinizle birlikte belirlediğiniz bazı kurallar o ilişkinin daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir. Gelin birlikte bakalım.

Sağlıksız Bir İlişkinin 11 İşareti

Eğer siz de kendinize sağlıksız bir ilişkide olduğumu nasıl anlarım diye soruyorsanız yazımıza bir göz atmalısınız.

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

Romantik İlişkilerde Cinsel Hayat ve İletişim

Romantik ilişkide cinsel hayatın iyi olması için partnerlerin sürekli açık iletişim kurması gerekiyor. Nasıl diye merak ediyorsanız cevapları yazıda!

Çatışmalar En İyi Ne Zaman Çözümlenir?

Siz de son zamanlarda hayatınızda pek çok çatışmayla başa çıkmaya çalışıyorsanız bu yazı tam size göre!