Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Fatmanur Etili

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Waheed in lord’s robes - Liu Xiaodong (2011)

Çeşitliliğin, rekabetin, küreselleşmenin, işten ayrılmaların arttığı günümüz dünyasında kurumlar rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor. Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini arttırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığı olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında kendilerini daha iyi hissediyorlar ve örgütün amaçlarına daha kolay ulaşabilmesine katkı sağlıyorlar. Kurumlar, varlıklarını ve çalışanlarını en efektif bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda stratejiler geliştiriyorlar ve bu stratejilerin en önemli bileşenlerinden biri, çalışanların motivasyonunun yüksek olması.


İş motivasyonu, çalışanların performansı üzerinde belirleyici bir rol oynayıp çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini etkiliyor. Motivasyonu yüksek çalışanlar, görevlerini yerine getirme ve şirkete katkı sağlama konusunda istekli oluyor. Belirlenen hedeflerin ve hedefe ulaşma çabalarının farkında olup daha az baskı hissediyor ve işlerini daha çok seviyorlar. İşlerini yapmaktan keyif alan çalışanlar, yüksek düzeyde üretkenlik gösteriyorlar.

Örgütün ve çalışanların ortak amaçlar doğrultusunda uyum içerisinde gösterdikleri çabalardan doğan duygusal ilişki örgütsel bağlılık olarak tanımlanıyor. Bu nedenle örgütsel bağlılığın özü, duygusal bağlılık olarak ifade ediliyor.

Örgütsel Bağlılık Türleri

İşletmeler rekabet avantajını sürdürebilmek amacıyla potansiyel beceri ve yeteneklere sahip çalışanları kendilerine çekmeye, geliştirmeye ve kurumda tutmaya çalışıyorlar. Modern dünyanın getirdiği hızlı değişim, sürekli küreselleşme, artan rekabet ve yeni kuşakların gelişi gibi faktörler örgütlerin çalışan bağlılığına odaklamalarını sağlıyor. Çalışan bağlılığı genellikle çalışanların duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak şirkete yatırım yaparak organizasyonun hedeflerine ulaşmasına odaklanması olarak tanımlanıyor.

  • Devam Bağlılığı: Çalışanların olası fayda ve zararı değerlendirmeleri ve kurumdan ayrılmalarının olumsuz sonuçlarının daha yüksek olmasına karar vermeleri sebebiyle bulundukları kurumda kalmaya devam etmelerine deniyor. Bu çalışanlar, örgütün sunduğu imkanlar kendi beklentilerini karşıladığı ölçüde kuruma katkı sağlıyorlar.
  • Normatif Bağlılık: Sorumluluk, erdemlilik ve ahlaki duygular gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenlerden dolayı çalışan örgütte kalmayı bir görev ve zorunluluk olarak görüyor.
  • Duygusal Bağlılık: Bu bağlılık türü, çalışan kimliği ile örgüt kimliğinin uyum içinde olması sonucunda çalışanların organizasyonda kalmak istemeleri olarak tanımlanıyor. Örgüte duygusal bağlılığı olan kişiler, örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarıymış gibi benimseyip bu hedefleri gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak çaba gösteriyorlar. Bu çalışanlar, örgütün başarısı ya da başarısızlığını kendi başarı ya da başarısızlığı olarak görüyor.
Duygusal Bağlılığın Oluşması için Ne Gerekir?

Araştırmalar duygusal bağlılığın, örgütsel bağlılığın kalıcı, temel ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Duygusal bağlılık ile işten ayrılma, devir oranı hızı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve stres arasında bir ilişki bulunuyor. Bu durum işletmeleri olumsuz olarak etkilediği için işletmeler duygusal bağlılığı nasıl geliştireceklerine odaklanıyor. Kurumlar çalışanlarının işletmeye olan duygusal bağlılıklarını geliştirmek amacıyla aşağıda listelenmiş olan temel prensipleri sıralıyor:

  • İş deneyimleri: Araştırmalar, insan kaynakları departmanlarının örgüt çalışanlarının duygusal bağlılığını geliştirmek üzere yaptığı çalışmaların, örgüt çalışanları arasında olumlu ilişkilerin oluşmasına katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu uygulamalar doğrultusunda çalışanların örgüte yönelik tutumlarının olumlu yönde şekillenebileceği ortaya konuyor.
  • Algılanan örgütsel destek: Örgütsel destek, çalışanların iş yerindeki refah düzeyini arttırıcı eylemlerin bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, örgütsel uygulamaların çalışanların algısında ve duygusal bağlılık seviyeleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Birçok araştırma, örgüt tarafından desteklendiğini hisseden çalışanların örgüte duygusal bağlılık geliştirdiğini gösteriyor.
  • Güven: Örgüt içerisindeki güven, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkiliyor. Duygusal bağlılığın gelişimini desteklemek amacıyla işletmeler aşağıdan yukarıya dikey yönlü olarak güven duygusunun geliştirilmesine yönelik aksiyonlar alıyorlar.
Duygusal Bağlılığın Temel Sonuçları

Çalışanların organizasyonlarına olan duygusal bağlılık seviyeleri düzeyleri düşük ya da yüksek olabiliyor ve buna bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor:

  1. Bir işletmede çalışan bağlılığı yüksek olduğunda çalışanların işten ayrılma olasılıkları düşük oluyor. Bununla birlikte, örgüte olan duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik daha istekli oluyorlar.
  2. Araştırmalar sonucunda duygusal bağlılığın çalışan devamsızlığını öngören temel faktörlerden biri olduğu görülüyor. Dolayısıyla çalışanın örgüte olan duygusal bağlılığı arttıkça devamsızlığı azalıyor.
  3. Örgütsel vatandaşlık, çalışanların belirlenmiş iş tanım ve rollerinin ötesinde örgüte katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak gösterdikleri davranış ve çabaların bütünü olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, duygusal bağlılık ile sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koyuyor.
  4. Stres: Araştırmalar, duygusal bağlılığın çalışma ortamındaki stres üzerinde düzenleyici bir rolü olduğunu gösteriyor. Duygusal bağlılığın geliştiği işletmelerde çalışanlar daha az stres ve duygusal tükenmişlik hissediyor.
Herhangi bir kuruluşun üretkenliğini ve verimliliğini artırmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çalışanının sahip olduğu örgüt bağlılığıdır. Çalışanlar duygusal olarak örgüte bağlı olduklarında örgütler amaçlarına daha kolay ulaşabilir. Duygusal-örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, daha üretken ve verimli olur ve bu kişilerin işten ayrılma olasılıkları düşük olur. Bunun nedeni bu çalışanların, güçlü bir kalma arzusuyla örgütün hedefi uğruna fedakarlık yapmaya istekli olmalarıdır.

[1] Salleh, S. M., Zahari, A. S. M., Said, N. S. M., & Ali, S. R. O. (2016). The influence of work motivation on organizational commitment in the workplace.Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,6(58), 139-143.
[2] Westover, J. H., Westover, A. R., & Westover, L. A. (2010). Enhancing long‐term worker productivity and performance: The connection of key work domains to job satisfaction and organizational commitment.International Journal of Productivity and Performance Management.
[3] Phipps, S. T., Prieto, L. C., & Ndinguri, E. N. (2013). Understanding the impact of employee involvement on organizational productivity: The moderating role of organizational commitment.Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 17 (2), 107.
[4] Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89.

Benzer yazılar

Sorunun Kimde Olduğunu Ben Nereden Bileyim?

İlişkilerinizde oluşan problemler karşısında “sorun sahiden de bende mi?” diye soruyorsanız yazımıza bir göz atmanızı öneririz.

Çatışmalar En İyi Ne Zaman Çözümlenir?

Siz de son zamanlarda hayatınızda pek çok çatışmayla başa çıkmaya çalışıyorsanız bu yazı tam size göre!

Romantik İlişkilerde Cinsel Hayat ve İletişim

Romantik ilişkide cinsel hayatın iyi olması için partnerlerin sürekli açık iletişim kurması gerekiyor. Nasıl diye merak ediyorsanız cevapları yazıda!

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

Destek İstemekte Neden Bu Kadar Zorlanıyoruz?

Destek almak zayıflık mıdır? Profesyonel destek alırsak toplumdan dışlanır mıyız? Kimlerden destek isteriz? Ya aradığımız desteği alamazsak?

İlişkinin Ana Kuralları

İlişkinizde partnerinizle birlikte belirlediğiniz bazı kurallar o ilişkinin daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir. Gelin birlikte bakalım.

Aşkın Ömrü Ne Kadar?

Uzun süreli bir ilişkide tutkuyu korumak mümkün mü yoksa aşk zamanla azalarak biter mi? Yoğun duygular, geçen zamana karşı koyabilir mi?

Aşkın Tanımını Yapmak Mümkün mü?

Kavuşmak, kavuşamamak, birlikte olup bütün dünyaya meydan okumak… Sizce aşk nedir? Böylesine karmaşık bir deneyimin tanımı yapılabilir mi?

Ait Hissetmenin Özlemini Duyuyor Musunuz?

Ait olma hissine, sahip olduğumuz her ilişki içinde ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazımızda aidiyet hissinin yaşamımızdaki yerinden bahsediyoruz.

İş Yerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Takıntılı düşünceleriniz, tekrar tekrar kontrol ettiğiniz işler veya ritüelleriniz iş hayatınızda büyük problemler yaşamanıza sebep oluyor mu?

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

Yanıldığımız 7 Durum

Başkalarının duygu ve düşüncelerini okumakta çoğu zaman düşündüğümüz kadar iyi değiliz. İşte sosyal etkileşimleri karmaşık bir labirent haline getirebilecek en yaygın düşünce hatalarından bazıları.

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

Romantik İlişkilerdeki 10 Duygusal İhtiyacımız

Romantik ilişkilerimizde genellikle karşılanmasını beklediğimiz 10 duygusal ihtiyacı açıkladık. Siz bir ilişkiden neler beklersiniz?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

İnsan Cinselliğinin Temel Parçalarından Biri: Cinsel Fanteziler

Fanteziler, cinselliğin gerçek fakat bir o kadar da konuşulmayan tarafı. Bu konudaki soru işaretlerinizi giderecek bir yazı hazırladık.

Mutsuz Olmanıza Rağmen İşinizi Neden Bırakmıyorsunuz?

Her sabah işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyor, pazartesi günlerinden nefret mi ediyorsunuz? İşten ayrılmanın neden zor olduğu üzerine bir yazı hazırladık.

Ebeveynlerimizden Sürekli Duyduğumuz 6 Cümle

Zihnimize ebeveynlerimizin sesiyle kazınan bazı cümleler var. O cümlelerden altısını seçtik. Bakalım aralarında size de tanıdık gelenler var mı?

Profesyonel İş Yaşamına Dair 3 Film

Profesyonel hayat hayatımızı yakından etkiliyor. İş yaşamındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini konu alan 3 farklı film!

İş Yerindeki Engeller: Damgalamanın Kaldırılması

İşe alım süreçlerini farklı gruplar için daha adil kılmak ve daha kapsayıcı bir çalışma alanı oluşturmak için yöneticiler neler yapabilir?

Çalışan Bağlılığını Artırmanın 7 Yolu

Bağlılığı fazla olan kişiler, işlerinde daha mutlu ve üretken oluyorlar. Yöneticiler çalışan bağlılığını artırmak için neler yapabilirler?

Fedakarlık Yapmanın İlişkiye Etkileri

Fedakarlık yapmak, ilişkide önemsediğimiz ve aradığımız davranışlardan biri olsa da fedakarlığın ilişkiye iyi gelmesi belli faktörlere bağlı.

Aşkın 6 Mil Derinliğinde Su Üstünde Kalmanın Çabası: Submarine

Bozuk bir aile yapısı içinde, ergenliğin getirdiği karakter bunalımıyla uğraşan Oliver, ebeveynlerinin evliliklerini kurtarmaya çalışıyor.

İş Yerinde Kültürel Çeşitlilik

Şirketler çalışanlarına kültürel çeşitliliğin ve eşitliğin olduğu çalışma ortamları sağlamalı. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar neler?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Karantina Sonrası İş Yerine Dönmeye Kendimizi Hazırlamak

Pandeminin etkisi giderek azalıyor. Fakat iş yerine yeniden dönme fikri kaygı uyandırıcı olabiliyor. Bu kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz?

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

İş Yerinde Öz Saygı

İş yerinde öz saygımıza tehdit oluşturabilecek birçok durumla karşılaşsak da öz saygımızı güçlendirebileceğimiz stratejiler bulunuyor!

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

Hayvan şiddetine Tanık Olan Çocukla Nasıl Konuşmalıyız?

Bir hayvanın şiddete maruz kaldığına tanık olan çocuk bu durumdan nasıl etkilenir? Peki ya çocukla nasıl iletişim kurulmalı?

İş Yerindeki Zorbayı Tanımak ve Onunla Baş Etmek

İş yerindeki zorbayı tanımak ve bu konuda bir çözüm üretmek için uzmanlar tarafından önerilen Y.A.S.A. adımları nelerden oluşuyor?

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

3-4 Yaş Grubu için Oyun Önerileri

Çocuğunuzla oynamak için yeni oyunlar bulmakta zorlanıyor musunuz? 3-4 yaş grubundaki çocuğunuz için bazı oyun önerilerimiz var!

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Çocuklarda Mental Sağlığı Destekleme Yolları

Çocuğunuzun mental sağlığını güçlendirmek ve desteklemek için bir ebeveyn olarak yapabilecekleriniz bulunuyor. Detaylar yazımızda!

Müzik Dinlemek Sizi Daha Zeki Ve Üretken Yapabilir Mi?

Müziğin duygularımız ve motivasyonumuz üzerindeki etkisi kanıtlanmış bir gerçek. Peki müziği üretkenliği arttırmak için kullanmak mümkün mü?

Çalışanlarla Ruh Sağlığı Hakkında Konuşmak

Ruh sağlığı hassas bir konu ve hele de iş yerinde bununla ilgili konuşmak kolay olmayabilir. Bu yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.

Sosyal medyadaki çekici adaylar ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Sosyal medya alternatif partnerlerin varlığını kimi zaman adeta gözümüze sokuyor. Peki bu durum ilişkimizi nasıl etkiliyor?

Ebeveynlik Stilleri

Çocuğunuzun davranışlarını ne ölçüde kontrol ettiğiniz ve ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduğunuz ebeveynlik stilinizi belirliyor. Nasıl?

İş Yerlerinde Cinsiyet Eşitsizliği - 1

İş yerinde cinsiyet eşitsizliği hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temsil imkanı sağlansa bile kadınlar sorunlarla karşılaşıyorlar.

Farkındalık Meditasyonu Liderlik Becerilerine Nasıl Katkı Sağlar?

Son yıllarda oldukça popülerleşen farkındalık meditasyonu liderlik becerilerimizi geliştirmek konusunda da yardımcı olabilir!

Bir İlişkiyi Sağlıklı Kılan 6 Unsur

Deli divane aşık olmak, bütün günü birlikte geçirmek, her şeyi açık açık konuşabilmek, hiç kavga etmemek… Bir ilişkiyi sağlıklı kılan nedir?

Çocuğunuzu hem sevip hem de...

Annelik her zaman mutlu anlardan ibaret olmayabiliyor. Sınır koymakta ya da benliğinizi korumakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz.

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

Sosyal kaygı bozukluğu iletişim kurmayı nasıl etkiler?

Sosyal kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, başkalarıyla olan iletişimlerinde problemler yaşayabiliyorlar. Peki nasıl ve neden?

Gaslighting nedir?

Sürekli fazla hassas olmakla suçlanıyor ve yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız, gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

İş Yerinde Tükenmişliğe Neler Sebep Olur ve Bunlarla Nasıl Baş Edilir?

Tükenmişlik hissedenler işlerinden keyif almıyor, takdir gördüklerini hissetmiyor ve sürekli yorgun hissediyorlar. İşte baş etme yolları…

Çalışanların Sağlığı Neden Liderlerin Birinci Önceliği Olmalıdır?

Çalışan sağlığının iş verimine etkisi göz önünde bulundurulduğunda liderlerin buna halen gerekli önemi vermediğini görebiliyoruz.

İş Yerinde Stresle Nasıl Baş Ederiz?

Stres hayatın her alanı gibi iş hayatını deneyimleme şeklimizi de belirleyen bir duygudur. İş hayatında stresle nasıl mücadele edebiliriz?

Evrimsel Bakış Açısıyla Arkadaşlık

Arkadaşlarımız seçtiğimiz kardeşlerimiz olabiliyorsa ne mutlu bize! Bu yazımızda arkadaş edinmeyi ve arkadaşlık sürdürmeyi inceliyoruz.

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Online dating bağlılık seviyesini etkiler mi?

Online dating uygulamaları aracılığıyla kurduğumuz ilişkiler, gerçek hayatta tanışıp başladığımız ilişkilerden farklı mıdır?

Partner ile Açık İletişim Kurmak

Partnerinizle bazı konuları konuşmaktan kaçındığınızı ya da konuşmayı ertelediğinizi hissediyor musunuz? Çözümü yazımızda bulabilirsiniz.

İş Yerinde Yalnız Hissetmenin Etkileri

İş yerinde yalnız hissediyor olmanız hem zihninize hem de performansınıza kötü gelebilir. İhtiyacınız olan şey ise duygusal destek!

Çocuklarla Cinsellik Hakkında Konuşmak

Cinsellik çoğu insana göre konuşulması zor bir konu. Hele de karşınızdaki zor sorular soran bir çocuksa… Peki ya bu durumu nasıl yönetmeli?

Ya partnerimle sevgimizi farklı şekilde gösteriyorsak?

Sevgimizi göstermenin tek bir yolu olmak zorunda mı? Yoksa herkes aşkını nasıl isterse öyle mi yaşar? Peki bunların ilişkimize etkisi ne?

Karantina Sürecini Partnerden Ayrı Geçirmek

Pandeminin getirdiği kaygı ve stresin üstüne bir de partnerinizden mi ayrısınız? İlişkinizi olumlu bir şekilde sürdürmeniz için öneriler hazırladık.

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin 4 Yolu

Sosyal izolasyon koronavirüsten korusa da psikolojik zararlar yarattıyor. Yalnızlıktan korunmak için deneyebileceğimiz farklı yollar var.

Mesajlaşırken neler söylenmemeli?

Mesaj ve yüz yüze konuşma arasında iletişimi ciddi şekilde etkileyen farklar bulunuyor. Peki bu farklar neler ve nelere dikkat etmeliyiz?

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Babalar Çocukları İçin Ne Yapabilir?

Anneler bir şekilde annelik sürecine daha çabuk adapte olurken babalar bu sürece alışmak için ne yapmalı? İşte yeni babalara tavsiyeler!

Yabancılarla kısa etkileşimler bile bize iyi geliyor.

Her sabah kahve aldığınız cafede birileriyle sohbet etmek ya da hiç tanımadığınız birine selam vermek gününüzü güzelleştirebilir desek?

İletişimi Kesmek Problemleri Çözer Mi?

Partnerinizle konuşmayarak onu cezalandırmaya çalıştığınız oldu mu? Sessiz muamele, partnere ve ilişkiye ciddi zararlar veriyor.

İş yeri arkadaşlıkları başarımızla yakından ilişkili.

Sabah evden işe giderken keyif almak mümkün mü? İş arkadaşlarınızı sevmiyorsanız cevabı tabii ki hayır! Peki ya çok sevdiğiniz bir ekibiniz varsa?

Çocuk İstismarı Nedir, Nelere Yol Açabilir?

Çocuk istismarı, çocuk için yıkıcı etkilere sahip olabiliyor. Üstelik bu zarar sadece fiziksel değil, psikolojik olarak çocuğu etkiliyor.

Kadınların Cinselliği - G Noktası ve Boşalma

G noktası nedir? Kadınların cinsellik tecrübesini nasıl etkiliyor? Kadınların boşalması nasıl gerçekleşiyor? Cevaplar yazımızda!

Bir Dargın Bir Barışık: Gelgitli İlişkiler

Bir gün harika, ertesi gün toksik... Gelgitli ilişkilerin bir günü diğerine uymuyor. Bu ilişkiler partnerlere büyük zarar verebiliyor.

Kadınlar Mastürbasyon Yapar Mı?

Mastürbasyon halen büyük oranda tabu olarak görülen bir konu ancak kadınların kendi cinselliklerini keşfetmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Eşcinsel İlişkilerde Dinamikler

Sanılanın aksine eşcinsel ilişkilerin dinamikleri heteroseksüel ilişkilerden pek de farklı değil. Peki bu konudaki araştırmalar ne söylüyor?

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bebeklerin Tensel Temasa Olan İhtiyacı

Sevdiklerinize sarılmanın, dokunmanın ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. İşte o temaslara bebeklerin de çok ihtiyacı var!

Bu Cümleleri Kendinize Söyleyerek Duygularınızı Yok Saymayın!

Kendi ihtiyaçlarınızı ne kadar gözetiyorsunuz?