KVKK Aydınlatma Metni

Elektronik posta adresinizi sizinle haftalık bültenimizi ve etkinliklerimizi paylaşmak amacıyla güvenli, yazılım programları ile korunan bir elektronik ortamda işliyoruz ve bulut ortamında saklıyoruz.
Bu veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak abone olmanız halinde işlenmektedir.
Paylaşmış olduğunuz bu bilgileri aboneliğiniz ve yasal yükümlülük ile ihtiyaç süresince, aboneliğinizin son bulması halinde verilerinizi anonimleştirmek suretiyle saklıyoruz. Aboneliğinizi sonlandırmanız halinde elektronik posta adresinizi imha ediyoruz.
Dilerseniz, kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. Maddesi kapsamında düzenlenen:
  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  8. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklara ilişkin talepleriniz yazılı olarak bildirebilirsiniz. Talebiniz tarafımızca 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep edilebilir. Taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe" göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.