Romantik İlişkilerde Öfke

Ozan Özhan

Romantik İlişkilerde Öfke

No Title - Ivor Abrahams

Romantik ilişkilerde zaman zaman partnerlerin birbirlerine öfkelendiklerine şahit olabiliyoruz. Aslında öfke, ilişkilerin sağlıklı ve anlamlı bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Fakat öfke duymak her zaman işlevsel olmayabiliyor. Hatta romantik ilişkilerimizde öfkenin psikolojik ve fiziksel şiddete yol açtığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda öfke, ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürmesine hizmet etmekten çıkıp toksik bir hal alıyor. Ancak şunu da vurgulamak gerekiyor ki bu yazımızda daha çok olağandışı olmayan ve şiddete dönüşmeyen bir öfkeden bahsediyoruz.


Yapılan araştırmalara göre, bağlanma stilleri ile öfke arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Özellikle güvensiz bağlanma ve ilişkide öfkelenme arasında bir bağlantı olduğu biliniyor. Şöyle ki, güvensiz bağlanan kişiler partnerlerinin doğal davranışlarını yanlış anlamaya meyilli oluyorlar ve öfke bu kişiler için agresif bir davranış biçimine dönüşüyor. Ayrıca yapılan araştırmalar kaçıngan ve kaygılı bağlanan bireylerin öfkelerinin birbirinden farklı nedenlerle ortaya çıktığını gösteriyor. Kaçıngan bağlanan bireyler öfkeyi partnerleriyle aralarına mesafe koymak için kullanırken kaygılı bağlanan bireyler her ne kadar başarılı olamasalar da partnerlerine duydukları güvenin artması için öfkeyi kullanıyorlar.

Öfkenin güvensiz bağlanan kişilerde agresif bir davranış formunda ortaya çıktığını söyledik. Peki bu agresif davranış formu her zaman psikolojik ve fiziksel şiddeti beraberinde mi getiriyor? Araştırmalara baktığımızda terk edilme konusunda kaygılı olan erkeklerin şiddete daha eğilimli olduğunu görüyoruz. Bu kişiler öfkelerini kontrol etmekte zorlanıyorlar ve fiziksel şiddeti bir çıkış yolu olarak görebiliyorlar. Ayrıca partnerlerin karşılıklı bir öfke yarışına girmesinin ilişkide şiddetin ortaya çıkmasına ortam hazırladığını söyleyebiliriz.

Romantik ilişkilerde öfke ve şiddet, bağlanma stilinin yanı sıra cinsiyetlere göre de farklı formlarda ve farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Erkekler yakın ilişki kurmaktan kaçındıklarında öfkelenip psikolojik şiddete başvurabiliyorlar. Bunun yanında kadınlar terk edilme konusunda endişelendikleri zaman öfkelenip hem fiziksel hem de psikolojik şiddete başvurabiliyorlar. Ayrıca araştırmalar kadınların erkeklere oranla öfkelerini daha zor kontrol edebildiklerini ve çoğu durumda öfkelerini dışa vurduklarını gösteriyor. Bu durum heteroseksüel ilişkilerde kadınların sorumluluk duygusunu daha yoğun hissetmeleriyle ve stres düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olmasıyla ilişkilendiriliyor. Oysa ilişkideki olası bir çatışmada kadınlar erkeklere oranla daha uzlaşmacı bir tavırla partnerlerine yaklaşıyorlar.

Yazımızın ilk bölümünde öfke halinin ve öfkenin nedenlerinin bağlanma stilimizle ve cinsiyetimizle olan ilişkisinden bahsettik. Peki öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Partnerimiz öfkeyi ifade etme biçimimizi herhangi bir şekilde etkileyebilir mi? Her ne kadar ilk bakışta partnerimizin bize karşı olan tutumunun ve bağlanma stilinin öfkemizi ifade etme biçimimizi etkilediğini düşünsek de buna dair herhangi bir bulgu ortaya konmuş değil. Öfkemizi ifade etme biçimimiz bizim karakterimiz ve bağlanma stilimizle ilgili bir durum olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, kaçıngan bağlanan bireyler partnerlerinin bağlanma stiline bağlı olmaksızın öfkelerini bastırmayı tercih edebiliyorlar. Ayrıca kaçıngan bağlanan erkek bireyler, bir tartışmada zarara uğradıklarını düşündüklerinde öfkelerini dışa vurmak yerine intikam duygusuyla hareket edebiliyorlar. Kaygılı bağlanan bireylerse öfkelerini genellikle dışa vurarak ifade ediyorlar.

Öfke, bazen ilişkide yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Öfkemiz yatıştıktan sonra ilişkimizi sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için partnerimizle uzlaşma yoluna gidiyoruz. Partneri ilişkiyi bitirmekle tehdit etmek ya da problemi yok saymak yıkıcı uzlaşma biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında partneri anlamaya çalışmak ve partneri affedip onun değişmesini beklemek yapıcı uzlaşma biçimleri olarak değerlendiriliyor. Uzlaşmak için kullanılan bu metotların çeşitliliği aslında partnerimizin öfkesini algılama şekillerimizin birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Bağlanma stilimiz partnerlerimizin öfkesini algılama şekillerimizi, dolayısıyla partnerimizle uzlaşma biçimimizi büyük oranda etkiliyor. Yapılan araştırmalar, kaygılı bağlanan bireylerin ilişkilerini tehdit eden durumları abartmaya meyilli olduklarını gösteriyor. Buna karşı kaçıngan bağlanan bireyler, ilişkilerindeki ciddi bir tehdidi kabullenmeyi dahi reddediyorlar. Güvenli bağlanan kişiler ise partnerlerinin duygularını anlamaya çalışarak ve değiştirilmesi gereken bir durum varsa bunun üzerine giderek uzlaşmayı tercih ediyorlar. Güvensiz bağlanan kişiler, karşı tarafı ilişkiyi bitirmekle tehdit ederek uzlaşmaya meyilli oluyorlar. Bu araştırma sonuçlarına göre yıkıcı uzlaşma biçimlerinden birinin benimsenmesinde bağlanma stillerimizin etkili olduğunu söyleyebiliyoruz.

Öfke sadece romantik ilişkilerimizde değil farklı bağlamlarda kurduğumuz ilişkilerde de deneyimlediğimiz bir duygu olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal kalıplar kişilerin diğer ilişkilerinde deneyimledikleri öfkeyi romantik partnerlerinden "çıkardıklarını", dolayısıyla romantik ilişkilerde öfkenin daha yoğun ve sık yaşandığını söylüyor. Peki gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle genel anlamda öfkenin ve romantik ilişkilerde öfkenin birbirlerinden ayrıştıkları noktaları saptayabiliriz. Yapılan araştırmalar, romantik ilişkilerde öfkenin daha yoğun ve sık hissedildiğine dair tahminleri desteklemiyor. Aslında romantik ilişkide deneyimlediğimiz öfke diğer ilişkilerimizde deneyimlediğimiz öfkeyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Bu deneyimlerin arasında tek bir fark var: Öfkeyi bastırmak. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde, romantik ilişkilerimize oranla öfkemizi daha sık bastırma eğilimindeyiz. Bu durum romantik ilişkilerimizde daha sık öfkelendiğimize dair bir anlayış geliştirmemize neden olabiliyor. Oysa aynı bireylerle farklı bağlamlarda yapılan çalışmaların tutarlılığı; öfkenin deneyimlendiği bağlamla çok da ilgili olmadığı tezini destekliyor. Hatta bazı çalışmalar, romantik ilişkilerimizde diğer ilişkilerimize oranla öfke düzeyimizin düşük olduğunu söylüyor. Kısacası diğer ilişkilerimizde deneyimlediğimiz öfkeyi partnerlerimiz aracılığıyla dışa vurmuyoruz

Her ne kadar öfkemiz partnerimizin bağlanma stilinden bağımsız olsa da toplumsal cinsiyet rolleri ve içinde bulunulan kültür romantik ilişkilerimizde öfke deneyimini etkiliyor. Örneğin, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ülkelerde heteroseksüel çiftlerle yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla partnerlerine daha sık öfkelendiklerini gösteriyor. Cinsiyet eşitliğ konusunda geride kalmış ülkelerde ise böyle bir durum karşımıza çıkmıyor.

Tam bu noktada, değer yargıları öfkenin ifade ediliş biçimini anlama konusunda önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun negatif değer yargılarının önemsendiği heteroseksüel ilişkilerde kadınlar yine erkeklerden daha çok öfkeleniyorlar fakat burada daha önce bahsettiğimiz bir kavram devreye giriyor: Öfkeyi bastırmak. Bu ilişkilerde kadınlar erkeklere göre öfkelerini daha sık bastırıyorlar, erkeklerse öfkelerini doğrudan ifade etmekle ilgili herhangi bir problem yaşamıyorlar. Heteroseksüel ilişkilerde kadınlar erkeklere oranla daha sık öfkelenseler dahi bu öfkenin saptanamamasında değer yargılarının etkisinin yoğun olarak hissedilmesinin bir etkisi olabilir mi? Yapılacak araştırmaların ileride bu konuya ışık tutması bekleniyor.

Öfkeyle ve onun getirdiği şiddetle baş etme konusunda kendimize ve çevremizdekilere bakış açımızı değiştirmek önemli bir rol oynuyor. Ayrıca şiddete eğilimli çiftler için terapi, partnerlerin birbirlerine karşı kaybettikleri güveni tekrar kazanmalarını sağlayabiliyor. Fakat yine de öfkeyle baş etme becerisini kazanmak güvensiz bağlanan kişilerin fiziksel ve psikolojik şiddete başvurmayacaklarını ne yazık ki göstermiyor.

Özetle romantik ilişkilerde öfke düzeyimiz ve öfkeyi ifade etme biçimimiz birden çok faktörden etkilenebiliyor. Bu faktörlerin başında bağlanma stilimiz geliyor. Toplumsal cinsiyet farklılıkları ve içinde yaşadığımız kültür de öfkeyi ifade etme biçimimizi şekillendirebiliyor. Bu bilgiler ışığında eğer partneriniz ya da siz bir öfke problemi yaşıyorsanız, ilişkinizin sağlığı için mümkünse çift terapisine gitmenizin ya da bakış açınızı değiştirmeye çalışmanızın yararlı olacağına inanıyoruz. Ancak ilişkinizde yaşadığınız öfke eğer ki psikolojik ya da fiziksel şiddet şeklinde kendini gösteriyorsa o halde ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunuz için hızlıca destek almanızı ve mümkünse içinde bulunduğunuz ilişkiden bir an önce çıkmanızı öneriyoruz.

[1] Nisenbaum, M. G., & Lopez, F.G. (2015). Adult Attachment Orientations and Anger Expression in Romantic Relationships: A Dyadic Analysis. Journal of Counseling Psychology, 62(1), 63-72.
[2] Lafontaine, M., & Lussier Y. (2005). Does Anger Towards the Partner Mediate and Moderate the Link Between Romantic Attachment and Intimate Violence?. Journal of Family Violence, 20(6), 349-361.
[3] Kocur, J. L., & Deffenbacher, J. L. (2014). Anger and anger's expression generally and in romantic relationships. Contemporary Family Therapy, 36(1), 120-134.
[4] Fischer, A.H., & Evers, C., (2011). The Social Costs and Benefits of Anger as a Function of Gender and Relationship Context. Sex Roles, 65, 23-34.
[5] Martin, A. A., Hill, P. L., & Allemand, M. (2019). Attachment predicts transgression frequency and reactions in romantic couples' daily life. Journal of Social and Personal Relationships, 36(8), 2247-2267.

Benzer yazılar

Dijital Partner Şiddeti

“Onu takipten çıkacaksın!” “Şifreni mi değiştirdin?” Bu cümleler tanıdık mı? Eğer böyle söylemlerle karşılaştıysanız dijital şiddeti deneyimlemiş olabilirsiniz.

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

Çocuğum Neden Öfke Nöbetleri Geçiriyor?

Çocuklar duygularını öfke nöbetleri aracılığıyla ifade edebiliyorlar. Öfke nöbetleri sırasında çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Partnerinize destek olamayacak kadar stresli misiniz?

Bazı faydaları olsa da genellikle stres hayatımızı ve ilişkilerimizi kötü etkiler. Stresle baş etmeye çalışmak enerjimizi zorlar, kaynaklarımızı tüketir ve partnerimize destek vermemize engel olabilir.

Oyun Rehberi

Çocuğunuzla oynadığınız oyunları daha keyifli hale getirecek ve oyun davranışlarınıza katkı sağlayacak bir oyun rehberi hazırladık.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Aile İçi şiddet Çocuğu Nasıl Etkiliyor?

Aile içinde şiddete maruz kalmak, çocukların normal gelişimlerini sekteye uğratıyor ve çocuklarda derin yaralar açıyor. Detayları yazımızda.

Neden Fedakarlık Yapıyoruz?

Partneriniz veya ilişkiniz için başka bir şehre taşınır mıydınız? İlişkilerde fedakarlık yapma motivasyonumuz üzerine okumak için tıklayın.

Ayrılık Da Sevdaya Dahil Mi?

Neredeyse hepimiz bir ilişkinin sona ermesinden sonra yas sürecinden geçiyoruz. Yas sürecinde bizi hangi aşamalar bekliyor?

Doğum Kontrolü Nedir?

"Korunmadan birlikte oldum, hamile kalmış olabilir miyim?" Doğum kontrol yöntemlerine dair yanlış birçok bilgi yayılıyor. Bu işin doğrusu ne?

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

Baba Oldum, Peki Ya şimdi?

Baba olana dek yaşanan o sevinç, çocuk dünyaya geldikten sonra yerini endişeye bırakabiliyor. Peki bu süreçte babalar ne yapabilir?

Hayvan şiddetine Tanık Olan Çocukla Nasıl Konuşmalıyız?

Bir hayvanın şiddete maruz kaldığına tanık olan çocuk bu durumdan nasıl etkilenir? Peki ya çocukla nasıl iletişim kurulmalı?

Erkekliği Yeniden Tanımlamak: 4:44

Geleneksel erkekliğin özellikleri arasında feminen ve güçsüz görünmemek yer alıyor. Jay-Z’nin albümü ise bunu değiştiriyor!

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Çalışanlarla Ruh Sağlığı Hakkında Konuşmak

Ruh sağlığı hassas bir konu ve hele de iş yerinde bununla ilgili konuşmak kolay olmayabilir. Bu yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.

Çocukluk Çağında Duygusal İhmale Maruz Kalmak

Bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de ilgi görmek! Ebeveyni tarafından ihmal edilen çocuğun öz benliği zedelenebiliyor.

Sahtekarlık Sendromu (Imposter Syndrome) Nedir?

İç sesiniz bulunduğunuz konumu hak etmediğinizi ve oraya şans eseri geldiğinizi söylüyorsa Sahtekarlık Sendromu'ndan muzdarip olabilirsiniz.

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Gaslighting Mağduru Olabilir Misiniz?

"Hayır yanlış hatırlıyorsun.", "Öyle bir şey yaşanmadı." Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

Karşınızdaki Kişiyle Yakınlık Kurmanıza Yardımcı Olan 36 Soru

Bir insanı tanımak, o kişiyle yakınlık kurmak ve bu yakınlığın dozunu ayarlamak kolay olmayabiliyor. Bu sorular işinizi kolaylaştıracak!

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Gaslighting nedir?

Sürekli fazla hassas olmakla suçlanıyor ve yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız, gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

Aşağılık Kompleksine Değinen İki Büyük Klasik

Bireyin kendini diğer insanlardan daha aşağı görmesi yüzyıllardır edebiyat eserlerine konu oluyor. İşte bu konuda iki klasik!

Ofis Ortamındaki Öfke Ev Hayatına Nasıl Yansıyor?

Ofis ortamında karşılaştığımız ve ruh halimize etki eden kabalık, eve gittiğimizde kolaylıkla etkisini yitirmiyor. Peki ya ne yapmalı?

Flörtleşme Çeşitleri

Araştırmalar 5 farklı flört çeşidi olduğunu gösteriyor. Peki ya siz bu beşinden hangilerini sergiliyorsunuz? Öğrenmek için buyrun yazıya!

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Dünya sevdiklerimizle beraberken daha güzel görünüyor.

Size de bir güneşin batışı, bir filmin huzurlu sonu ya da bir yemeğin tadı sevdiklerinizle olduğunuzda daha güzel geliyor mu?

Şiddete maruz kalanlara nasıl yardımcı olabiliriz?

Çevrenizde şiddete maruz bırakılmış biri var ve ne yapacağınızı bilemez durumda mısınız? Bu öneriler size ve yakınınıza yardımcı olabilir.

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Romantik İlişkilerde Öfke

Öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz?

Aşırı Düşünmeyi Nasıl Azaltabiliriz?

Birçoğumuz yoğunluğumuzun ve meşguliyetimizin arasında aşırı düşünüp kendimizi strese sokmayı başarıyoruz. Bu durumu nasıl azaltabiliriz?

Anne-Kız İlişkileri

Anne kız arasında kurulan bağ, hayatın her dönemini büyük ölçüde etkiliyor. Peki bu yakınlığı kurmanın ve sürdürmenin yolu nelerden geçiyor?

Aldatılmanın Psikolojisi

Aldatılmak beynimizin fiziksel acı yaşadığımızda aktifleşen bölgesini devreye sokuyor. İşte ihanet bizde öyle derin bir yara bırakıyor!

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Partnerler Arasındaki Yakınlığın 4 şekli

Partnerinizle kurabileceğiniz yakınlığın yalnızca duygusal ve fiziksel boyutta olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Yazımızda "karanlık üçlü" olarak bahsi geçen narsizm, psikopati ve makyevalizmin sonuncusunun ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlattık.

Nasıl Flört Ediyoruz? - Flörtün 5 Aşaması

Kimleri çekici bulursunuz? Hoşlandığınız kişiyle nasıl iletişim kurarsınız? Araştırmacılar flörtün 5 aşaması olduğunu söylüyor.

İletişimi Kesmek Problemleri Çözer Mi?

Partnerinizle konuşmayarak onu cezalandırmaya çalıştığınız oldu mu? Sessiz muamele, partnere ve ilişkiye ciddi zararlar veriyor.

Arkadaşlıklar Zamanla Nasıl Değişiyor?

Çoğu zaman göz ardı etsek de arkadaşlar hayatımızda büyük bir yere sahip. Peki arkadaşlarımızın bize sağladığı faydalar neler?

İçini Açmak ve Yakınlık

Karşımızdaki kişiye kendimizi açmak her zaman çok kolay olmuyor. Bunu başarmanın ilişkilerimize olan katkısını ise göz ardı etmemek lazım!

Bir Dargın Bir Barışık: Gelgitli İlişkiler

Bir gün harika, ertesi gün toksik... Gelgitli ilişkilerin bir günü diğerine uymuyor. Bu ilişkiler partnerlere büyük zarar verebiliyor.

Kadınlar Mastürbasyon Yapar Mı?

Mastürbasyon halen büyük oranda tabu olarak görülen bir konu ancak kadınların kendi cinselliklerini keşfetmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Çocukları Ebeveynlerine Yakın Tutan Faktörler

Ebeveynlerin kimi zaman "Çocuğum benimle yeterince yakınlık kurmuyor." şeklinde yakındıklarına şahit oluyoruz. Peki bu yakınlık nasıl artar?

Habersizce Terk Edilmek: Ghosting

Bir sabah uyandınız, bir bakmışsınız terk edilmişsiniz! Ghosting nedir ve kişiye nasıl hissettirir tüm detaylarıyla yazımızda.

Cep telefonları güven ve yakınlık duygularını zedeliyor.

Telefonlarımızdan uyku dışında pek de ayrı kalamıyoruz. Peki bu derece yapışık yaşadığımız aletler ilişkilerimizi etkiliyor olabilir mi?

Çocuklukta şiddete maruz kalmanın etkileri nelerdir?

Bir canlıya şiddet uygulamak, o canlının hayatını çok büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkiliyor. Peki ya şiddet çocuğa uygulanıyorsa?

Aşkın Gözü Sahiden De Kör Müdür?

Hani gözümüz ondan başkasını görmez, en mükemmel insanın o olduğunu düşünürüz ya… İşte bu, fena halde tutulduğumuzun kanıtıdır!

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.