Romantik İlişkilerde Öfke

Ozan Özhan

Romantik İlişkilerde Öfke

No Title - Ivor Abrahams

Romantik ilişkilerde zaman zaman partnerlerin birbirlerine öfkelendiklerine şahit olabiliyoruz. Aslında öfke, ilişkilerin sağlıklı ve anlamlı bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Fakat öfke duymak her zaman işlevsel olmayabiliyor. Hatta romantik ilişkilerimizde öfkenin psikolojik ve fiziksel şiddete yol açtığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda öfke, ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürmesine hizmet etmekten çıkıp toksik bir hal alıyor. Ancak şunu da vurgulamak gerekiyor ki bu yazımızda daha çok olağandışı olmayan ve şiddete dönüşmeyen bir öfkeden bahsediyoruz.


Yapılan araştırmalara göre, bağlanma stilleri ile öfke arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Özellikle güvensiz bağlanma ve ilişkide öfkelenme arasında bir bağlantı olduğu biliniyor. Şöyle ki, güvensiz bağlanan kişiler partnerlerinin doğal davranışlarını yanlış anlamaya meyilli oluyorlar ve öfke bu kişiler için agresif bir davranış biçimine dönüşüyor. Ayrıca yapılan araştırmalar kaçıngan ve kaygılı bağlanan bireylerin öfkelerinin birbirinden farklı nedenlerle ortaya çıktığını gösteriyor. Kaçıngan bağlanan bireyler öfkeyi partnerleriyle aralarına mesafe koymak için kullanırken kaygılı bağlanan bireyler her ne kadar başarılı olamasalar da partnerlerine duydukları güvenin artması için öfkeyi kullanıyorlar.

Öfkenin güvensiz bağlanan kişilerde agresif bir davranış formunda ortaya çıktığını söyledik. Peki bu agresif davranış formu her zaman psikolojik ve fiziksel şiddeti beraberinde mi getiriyor? Araştırmalara baktığımızda terk edilme konusunda kaygılı olan erkeklerin şiddete daha eğilimli olduğunu görüyoruz. Bu kişiler öfkelerini kontrol etmekte zorlanıyorlar ve fiziksel şiddeti bir çıkış yolu olarak görebiliyorlar. Ayrıca partnerlerin karşılıklı bir öfke yarışına girmesinin ilişkide şiddetin ortaya çıkmasına ortam hazırladığını söyleyebiliriz.

Romantik ilişkilerde öfke ve şiddet, bağlanma stilinin yanı sıra cinsiyetlere göre de farklı formlarda ve farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Erkekler yakın ilişki kurmaktan kaçındıklarında öfkelenip psikolojik şiddete başvurabiliyorlar. Bunun yanında kadınlar terk edilme konusunda endişelendikleri zaman öfkelenip hem fiziksel hem de psikolojik şiddete başvurabiliyorlar. Ayrıca araştırmalar kadınların erkeklere oranla öfkelerini daha zor kontrol edebildiklerini ve çoğu durumda öfkelerini dışa vurduklarını gösteriyor. Bu durum heteroseksüel ilişkilerde kadınların sorumluluk duygusunu daha yoğun hissetmeleriyle ve stres düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olmasıyla ilişkilendiriliyor. Oysa ilişkideki olası bir çatışmada kadınlar erkeklere oranla daha uzlaşmacı bir tavırla partnerlerine yaklaşıyorlar.

Yazımızın ilk bölümünde öfke halinin ve öfkenin nedenlerinin bağlanma stilimizle ve cinsiyetimizle olan ilişkisinden bahsettik. Peki öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Partnerimiz öfkeyi ifade etme biçimimizi herhangi bir şekilde etkileyebilir mi? Her ne kadar ilk bakışta partnerimizin bize karşı olan tutumunun ve bağlanma stilinin öfkemizi ifade etme biçimimizi etkilediğini düşünsek de buna dair herhangi bir bulgu ortaya konmuş değil. Öfkemizi ifade etme biçimimiz bizim karakterimiz ve bağlanma stilimizle ilgili bir durum olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, kaçıngan bağlanan bireyler partnerlerinin bağlanma stiline bağlı olmaksızın öfkelerini bastırmayı tercih edebiliyorlar. Ayrıca kaçıngan bağlanan erkek bireyler, bir tartışmada zarara uğradıklarını düşündüklerinde öfkelerini dışa vurmak yerine intikam duygusuyla hareket edebiliyorlar. Kaygılı bağlanan bireylerse öfkelerini genellikle dışa vurarak ifade ediyorlar.

Öfke, bazen ilişkide yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Öfkemiz yatıştıktan sonra ilişkimizi sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için partnerimizle uzlaşma yoluna gidiyoruz. Partneri ilişkiyi bitirmekle tehdit etmek ya da problemi yok saymak yıkıcı uzlaşma biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında partneri anlamaya çalışmak ve partneri affedip onun değişmesini beklemek yapıcı uzlaşma biçimleri olarak değerlendiriliyor. Uzlaşmak için kullanılan bu metotların çeşitliliği aslında partnerimizin öfkesini algılama şekillerimizin birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Bağlanma stilimiz partnerlerimizin öfkesini algılama şekillerimizi, dolayısıyla partnerimizle uzlaşma biçimimizi büyük oranda etkiliyor. Yapılan araştırmalar, kaygılı bağlanan bireylerin ilişkilerini tehdit eden durumları abartmaya meyilli olduklarını gösteriyor. Buna karşı kaçıngan bağlanan bireyler, ilişkilerindeki ciddi bir tehdidi kabullenmeyi dahi reddediyorlar. Güvenli bağlanan kişiler ise partnerlerinin duygularını anlamaya çalışarak ve değiştirilmesi gereken bir durum varsa bunun üzerine giderek uzlaşmayı tercih ediyorlar. Güvensiz bağlanan kişiler, karşı tarafı ilişkiyi bitirmekle tehdit ederek uzlaşmaya meyilli oluyorlar. Bu araştırma sonuçlarına göre yıkıcı uzlaşma biçimlerinden birinin benimsenmesinde bağlanma stillerimizin etkili olduğunu söyleyebiliyoruz.

Öfke sadece romantik ilişkilerimizde değil farklı bağlamlarda kurduğumuz ilişkilerde de deneyimlediğimiz bir duygu olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal kalıplar kişilerin diğer ilişkilerinde deneyimledikleri öfkeyi romantik partnerlerinden "çıkardıklarını", dolayısıyla romantik ilişkilerde öfkenin daha yoğun ve sık yaşandığını söylüyor. Peki gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz? Bu soruyu cevaplamak için öncelikle genel anlamda öfkenin ve romantik ilişkilerde öfkenin birbirlerinden ayrıştıkları noktaları saptayabiliriz. Yapılan araştırmalar, romantik ilişkilerde öfkenin daha yoğun ve sık hissedildiğine dair tahminleri desteklemiyor. Aslında romantik ilişkide deneyimlediğimiz öfke diğer ilişkilerimizde deneyimlediğimiz öfkeyle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Bu deneyimlerin arasında tek bir fark var: Öfkeyi bastırmak. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde, romantik ilişkilerimize oranla öfkemizi daha sık bastırma eğilimindeyiz. Bu durum romantik ilişkilerimizde daha sık öfkelendiğimize dair bir anlayış geliştirmemize neden olabiliyor. Oysa aynı bireylerle farklı bağlamlarda yapılan çalışmaların tutarlılığı; öfkenin deneyimlendiği bağlamla çok da ilgili olmadığı tezini destekliyor. Hatta bazı çalışmalar, romantik ilişkilerimizde diğer ilişkilerimize oranla öfke düzeyimizin düşük olduğunu söylüyor. Kısacası diğer ilişkilerimizde deneyimlediğimiz öfkeyi partnerlerimiz aracılığıyla dışa vurmuyoruz

Her ne kadar öfkemiz partnerimizin bağlanma stilinden bağımsız olsa da toplumsal cinsiyet rolleri ve içinde bulunulan kültür romantik ilişkilerimizde öfke deneyimini etkiliyor. Örneğin, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ülkelerde heteroseksüel çiftlerle yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla partnerlerine daha sık öfkelendiklerini gösteriyor. Cinsiyet eşitliğ konusunda geride kalmış ülkelerde ise böyle bir durum karşımıza çıkmıyor.

Tam bu noktada, değer yargıları öfkenin ifade ediliş biçimini anlama konusunda önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun negatif değer yargılarının önemsendiği heteroseksüel ilişkilerde kadınlar yine erkeklerden daha çok öfkeleniyorlar fakat burada daha önce bahsettiğimiz bir kavram devreye giriyor: Öfkeyi bastırmak. Bu ilişkilerde kadınlar erkeklere göre öfkelerini daha sık bastırıyorlar, erkeklerse öfkelerini doğrudan ifade etmekle ilgili herhangi bir problem yaşamıyorlar. Heteroseksüel ilişkilerde kadınlar erkeklere oranla daha sık öfkelenseler dahi bu öfkenin saptanamamasında değer yargılarının etkisinin yoğun olarak hissedilmesinin bir etkisi olabilir mi? Yapılacak araştırmaların ileride bu konuya ışık tutması bekleniyor.

Öfkeyle ve onun getirdiği şiddetle baş etme konusunda kendimize ve çevremizdekilere bakış açımızı değiştirmek önemli bir rol oynuyor. Ayrıca şiddete eğilimli çiftler için terapi, partnerlerin birbirlerine karşı kaybettikleri güveni tekrar kazanmalarını sağlayabiliyor. Fakat yine de öfkeyle baş etme becerisini kazanmak güvensiz bağlanan kişilerin fiziksel ve psikolojik şiddete başvurmayacaklarını ne yazık ki göstermiyor.

Özetle romantik ilişkilerde öfke düzeyimiz ve öfkeyi ifade etme biçimimiz birden çok faktörden etkilenebiliyor. Bu faktörlerin başında bağlanma stilimiz geliyor. Toplumsal cinsiyet farklılıkları ve içinde yaşadığımız kültür de öfkeyi ifade etme biçimimizi şekillendirebiliyor. Bu bilgiler ışığında eğer partneriniz ya da siz bir öfke problemi yaşıyorsanız, ilişkinizin sağlığı için mümkünse çift terapisine gitmenizin ya da bakış açınızı değiştirmeye çalışmanızın yararlı olacağına inanıyoruz. Ancak ilişkinizde yaşadığınız öfke eğer ki psikolojik ya da fiziksel şiddet şeklinde kendini gösteriyorsa o halde ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunuz için hızlıca destek almanızı ve mümkünse içinde bulunduğunuz ilişkiden bir an önce çıkmanızı öneriyoruz.

[1] Nisenbaum, M. G., & Lopez, F.G. (2015). Adult Attachment Orientations and Anger Expression in Romantic Relationships: A Dyadic Analysis. Journal of Counseling Psychology, 62(1), 63-72.
[2] Lafontaine, M., & Lussier Y. (2005). Does Anger Towards the Partner Mediate and Moderate the Link Between Romantic Attachment and Intimate Violence?. Journal of Family Violence, 20(6), 349-361.
[3] Kocur, J. L., & Deffenbacher, J. L. (2014). Anger and anger's expression generally and in romantic relationships. Contemporary Family Therapy, 36(1), 120-134.
[4] Fischer, A.H., & Evers, C., (2011). The Social Costs and Benefits of Anger as a Function of Gender and Relationship Context. Sex Roles, 65, 23-34.
[5] Martin, A. A., Hill, P. L., & Allemand, M. (2019). Attachment predicts transgression frequency and reactions in romantic couples' daily life. Journal of Social and Personal Relationships, 36(8), 2247-2267.

Benzer yazılar

Nasıl Flört Ediyoruz? - Flörtün 5 Aşaması

Kimleri çekici bulursunuz? Hoşlandığınız kişiyle nasıl iletişim kurarsınız? Araştırmacılar flörtün 5 aşaması olduğunu söylüyor.

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Aldatılmanın Psikolojisi

Aldatılmak beynimizin fiziksel acı yaşadığımızda aktifleşen bölgesini devreye sokuyor. İşte ihanet bizde öyle derin bir yara bırakıyor!

İçini Açmak ve Yakınlık

Karşımızdaki kişiye kendimizi açmak her zaman çok kolay olmuyor. Bunu başarmanın ilişkilerimize olan katkısını ise göz ardı etmemek lazım!

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Flört Şiddeti Nedir?

şiddet, sadece birine verilen fiziksel zararı mı içerir yoksa başka türleri de var mıdır? Öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Flört şiddetini Gösteren Uyarıcı İşaretler

Flört şiddetinin önceden tahmin edebileceğimiz, bazı uyarıcı işaretler olabilir mi? Tüm bu uyarıcı işaretler bize ne söyler?

İlişkilerde Yakınlık Nasıl Kurulur?

Çevrenizdeki insanların hangilerine en özel duygularınızı açıyorsunuz? Bunun belirleyicisi olan yakınlığın birçok farklı şekli var.

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Şiddete maruz kalanlara nasıl yardımcı olabiliriz?

Çevrenizde şiddete maruz bırakılmış biri var ve ne yapacağınızı bilemez durumda mısınız? Bu öneriler size ve yakınınıza yardımcı olabilir.

Bağlanma ve Yakınlık Kurma Korkusu

Bazen karşımızdaki kişinin hayatındaki yerimizi anlayamayız bazen de anlamaktan kaçarız… Peki ya böyle zamanlarda neden yüzümüz gülmez?

Karşınızdaki Kişiyle Yakınlık Kurmanıza Yardımcı Olan 36 Soru

Bir insanı tanımak, o kişiyle yakınlık kurmak ve bu yakınlığın dozunu ayarlamak kolay olmayabiliyor. Bu sorular işinizi kolaylaştıracak!

Hatalarımızı Kabul Etmek Bizi Nasıl Etkiliyor?

Tartışma içerisinde hatalarımızı kabul etmek hep kolay olmuyor, bu yazımızdaki yöntemler bunu sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlayabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

İletişimi Kesmek Problemleri Çözer Mi?

Partnerinizle konuşmayarak onu cezalandırmaya çalıştığınız oldu mu? Sessiz muamele, partnere ve ilişkiye ciddi zararlar veriyor.

Partnerler Arasındaki Yakınlığın 4 şekli

Partnerinizle kurabileceğiniz yakınlığın yalnızca duygusal ve fiziksel boyutta olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Ergenlik Döneminde İlişkiler

Hepimizin hatırlamaktan genellikle kaçındığı ergenlik yılları... Ergenlik döneminde nasıl ilişkileniyor, bu ilişkilerden neler öğreniyoruz?

Romantik İlişkilerde Ayrılık ve Sonrası

Bir gün bir bakmışsınız çok sevdiğiniz partnerinizle ayrılmışsınız. şimdi ne olacak? Yazımızda ayrılıkla başa çıkma konusunu ele alıyoruz.

Ofis Ortamındaki Öfke Ev Hayatına Nasıl Yansıyor?

Ofis ortamında karşılaştığımız ve ruh halimize etki eden kabalık, eve gittiğimizde kolaylıkla etkisini yitirmiyor. Peki ya ne yapmalı?

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

Duygu Düzenlemenin İlişkilere Etkisi

Duygu düzenleme becerilerimizin ilişkilerimize de etkileri oluyor. Peki duygu düzenleme stratejileri ile bunu geliştirmek mümkün mü?

Romantik İlişkilerde Dürüstlük

Bir ilişkide aradığımız özelliklerin başında dürüstlük ve güvenilirlik geliyor. Fakat hepimizin partnerimizi "kandırdığı" durumlar olabiliyor. Detaylar yazımızda!

Kıskançlığın Psikolojisi

Araştırmalara göre kıskançlığı en iyi tanımlayan üç duygu: kırgınlık, öfke ve korku. İnsanlık kadar eski olan bu kavram nereden geliyor?

Flörtleşme Çeşitleri

Araştırmalar 5 farklı flört çeşidi olduğunu gösteriyor. Peki ya siz bu beşinden hangilerini sergiliyorsunuz? Öğrenmek için buyrun yazıya!

Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Yazımızda "karanlık üçlü" olarak bahsi geçen narsizm, psikopati ve makyevalizmin sonuncusunun ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlattık.

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Kızgınlık ve nefret duyguları şiddete yol açabiliyor.

Birine çok şiddetli bir şekilde nefret ve kızgınlık duymak, kişiyi şiddet uygulamaya yönlendirebiliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor?

Dünya sevdiklerimizle beraberken daha güzel görünüyor.

Size de bir güneşin batışı, bir filmin huzurlu sonu ya da bir yemeğin tadı sevdiklerinizle olduğunuzda daha güzel geliyor mu?

Kısa Süreli Ayrılıklar Bizi Nasıl Etkiliyor?

Çiftlerin partnerlerinden kısa süreli de olsa ayrı kalmaları birçok psikolojik ve fizyolojik değişim yaşamalarına sebep oluyor.

Romantik İlişkilerde Güven

İlişkilerin olmazsa olmazlarından birisi: güven. Yazımızda romantik ilişkilerde güvenin gelişiminden ve zedelenme sürecinden bahsediyoruz.

Uzak Mesafe İlişkisi 1 - İlişki Dinamikleri

Gözden uzak olan gönülden de ırak mıdır? Partnerinizle aranıza giren kilometrelerin ilişkinizi nasıl etkileyebileceğini anlatıyoruz.

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Cep telefonları güven ve yakınlık duygularını zedeliyor.

Telefonlarımızdan uyku dışında pek de ayrı kalamıyoruz. Peki bu derece yapışık yaşadığımız aletler ilişkilerimizi etkiliyor olabilir mi?

Çocuklukta şiddete maruz kalmanın etkileri nelerdir?

Bir canlıya şiddet uygulamak, o canlının hayatını çok büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkiliyor. Peki ya şiddet çocuğa uygulanıyorsa?

Çocukları Ebeveynlerine Yakın Tutan Faktörler

Ebeveynlerin kimi zaman "Çocuğum benimle yeterince yakınlık kurmuyor." şeklinde yakındıklarına şahit oluyoruz. Peki bu yakınlık nasıl artar?

İlişkinizi gözden geçirmenizi gerektiren 12 durum

İlişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini mi düşünüyorsunuz? Kafanızı kurcalayan sorular mı var? Bu işaretlere bir göz atabilirsiniz.

Güçlü ve Sağlıklı Torun ve Büyükanne-Büyükbaba İlişkisi

Torun ve büyük ebeveynler arasındaki ilişkinin önemi yadsınamaz. Peki bu ilişkiyi nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz?

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

şarkılarla Ayrılık Sonrası Yas Süreci

Ayrılık sonrası inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme gibi aşamalardan geçmek mümkün. Bu aşamaları bir de şarkılardan dinleyelim!

Hayvan şiddetine Tanık Olan Çocukla Nasıl Konuşmalıyız?

Bir hayvanın şiddete maruz kaldığına tanık olan çocuk bu durumdan nasıl etkilenir? Peki ya çocukla nasıl iletişim kurulmalı?

Baba Oldum, Peki Ya şimdi?

Baba olana dek yaşanan o sevinç, çocuk dünyaya geldikten sonra yerini endişeye bırakabiliyor. Peki bu süreçte babalar ne yapabilir?

Aşağılık Kompleksine Değinen İki Büyük Klasik

Bireyin kendini diğer insanlardan daha aşağı görmesi yüzyıllardır edebiyat eserlerine konu oluyor. İşte bu konuda iki klasik!

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

İş yerinde "Ghosting" Mağduru Olmak ve Bununla Başa Çıkmak

Romantik ilişkilerden aşina olduğumuz "ghosting", yani bir hayalet gibi birden yok olma durumu, kurumsal ilişkilerde nasıl karşımıza çıkıyor?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil Mi?

Neredeyse hepimiz bir ilişkinin sona ermesinden sonra yas sürecinden geçiyoruz. Yas sürecinde bizi hangi aşamalar bekliyor?

Neden Fedakarlık Yapıyoruz?

Partneriniz veya ilişkiniz için başka bir şehre taşınır mıydınız? İlişkilerde fedakarlık yapma motivasyonumuz üzerine okumak için tıklayın.

Aile İçi şiddet Çocuğu Nasıl Etkiliyor?

Aile içinde şiddete maruz kalmak, çocukların normal gelişimlerini sekteye uğratıyor ve çocuklarda derin yaralar açıyor. Detayları yazımızda.

Heyecan veren aktiviteler yakınlığı artırıyor.

İlişkide sürprizler yapmak mı yakınlığı artırır yoksa partnerinizle birlikte bir plan yapıp onu uygulamak mı? Cevabı yazımızda.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Çocuklarda En Yakın Arkadaş Kavramı

Çocukların en yakın arkadaşlarının olması gerekli mi? En yakın arkadaşı olmayan çocuklar hayata daha mı dezavantajlı başlıyorlar? Cevaplar yazımızda!

Başkalarının müzik tercihleri onlarla olan yakınlığımızı etkiliyor mu?

Görünüşümüzden müzik tercihlerimiz anlaşılabilir mi? Hatta bu, sosyal hayatımızı etkiliyor olabilir mi?

Çocuğum Neden Öfke Nöbetleri Geçiriyor?

Çocuklar duygularını öfke nöbetleri aracılığıyla ifade edebiliyorlar. Öfke nöbetleri sırasında çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

Aşkı İlmek İlmek İşleyenler: İlişkinizin Nasıl Bir Örüntüsü Var?

İlişkilerde farklı farklı örüntüler görmek mümkün. Peki bu örüntüler kendilerini nasıl gösterirler?